Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 37/2002 o niektorých podmienkach držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 37/2002,
o niektorých podmienkach držania psov.

Obecné zastupiteľstvo v Branči na základe zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel v súlade so zákonom č. 282/2002 Zb. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

§ 1
Účel úpravy
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.

§ 2
Predmet a pôsobnosť Všeobecne záväzného nariadenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN:
a/ zvláštnym psom je pes
1.používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
c/ voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 4
Evidencia psov
1/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky - na území obce Branč, podlieha evidencii psov /ďalej len "evidencia"/. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenejv prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2/ Evidenciu a vydávanie známok vedie obec Branč.
3/ Do evidencie sa zapisuje najmä:
a/ evidenčné číslo psa
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
f/ úhyn psa
g/ strata psa.
4/ Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Branč, kde je alebo má byť pes evidovaný.
5/ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, ktorá musí byť pripevnená na obojku psa /ďalej len "známka"/. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6/ Známka je okrúhleho tvaru zelenej farby, bielymi písmenami označenie čísla a názvu obce Branč. Známka pre evidenciu nebezpečných psov je obdobného tvaru červenej farby, číslo a názov obce Branč je označené bielym písmom a na rube je veľké písmeno N.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy , čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci Branč. Obec vydá držiteľovi psa za úhradu 100 Sk náhradnú známku.

§ 5
Podrobnosti o vodení psa
1/Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2/ Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3/ Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4/ Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno , priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci Branč.
5/ Zakazuje sa:
a/ opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania
b/ vodenie psa v obývanej časti obce v nočných hodinách, keď prítomnosť cudzieho psa na ulici vyvolá rušenie nočného kľudu domácimi psami

c/opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve.
§ 6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
a/ Voľný pohyb psov je zakázaný:
- miestne komunikácie
- verejné priestranstvá v intraviláne obce
- ako i všetky zariadenia vymenované v bode b/.
b/ Vstup so psom je zakázaný:
- cintoríny
- budova obecného úradu
- kultúrny dom
- zdravotné stredisko
- materská škola
- základná škola
- kostol
- predajne
- futbalové ihrisko
- nástupište a železničná stanica
- autobusové zastávky
- v prípade ďalšie priestory kde dochádza k zhromaždeniu osôb
c/ vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku . Pevnosť vôdzky a jej dľžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom.


§ 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1/ Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
2/ Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľné označený účel ich použitia.
3/ Voľný pohyb psov je možný:
- na poľnej ceste do Veľkého Cetína smerom od mosta
- na ceste od mosta smerom na Veľký Kýr.
Pritom pes musí byť opatrený s náhubkom.

§ 8
Priestupky

1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 a 2
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2/ Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom, vodenie psa v obývanej časti obce v nočných hodinách alebo zákaz voľného pohybu psa
3/ Za priestupok podľa
a/ odseku 2 písm. d/ a e/ obec uloží pokutu do 500 Sk
b/ odseku 1a odseku 2 písm. a/ až e/ obec uloží pokutu do 5.000 Sk.
4/ Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5/ Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6/ Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7/ Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8/ Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.


§ 9
Prechodné ustanovenia
1/ Obec upraví vedenie evidencie psov do 31. 12. 2002.
2/ Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 4 ods. 1,splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.

§ 10
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15 dní po schválení Obecným zastupiteľstvom v Branči.

Doplnok v § 5, v ods. 5, písm. b/ nadobúda účinnosť 15 dní po schválení Obecným zastupiteľstvom, t.j. 11.8.2007

Starosta obce:
JUDr. Eduard Gulka

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka