Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 24/97 o spôsobe číslovania stavieb, označovania ulíc a verejných priestranstviev

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 24/97 o spôsobe číslovania stavieb,

označovania ulíc a verejných priestranstiev

zo dňa 31. januára 1997

zmenené a doplnené, schválené Obecným zastupiteľstvom v Branči

dňa 30. mája 1997 a 27. júna 1997.

 

Obecné zastupiteľstvo v Branči

u s t a n o v u j e

v záujme zabezpečenia a uľahčenia orientácie obyvateľov a iných subjektov v obci v zmysle zákona o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky č.221/96 Z. z. v š e o b e c n e z á v ä z n ý m    n a r i a d e n í m   podľa § 6 zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov    s p ô s o b    č í s l o v a n i a     s t a v i e b,   o z n a č o v a n i a   u l í c a    v e r e j n ý c h     p r i e s t r a n s t i e v    v    o b c i     B r a n č.

 

Časť I.

Číslovanie stavieb

§1

Súpisné čísla.

 

(1)   Stavby spojené so zemou pevným základom (ďalej len „stavby“) majú súpisné čísla. Súpisným číslom je označená každá samostatná stavba, ktorá má vlastný vchod. (Aj  v prípade zoskupenej stavby treba označiť každú stavbu, ktorá má vlastný vchod.)

(2)   V pochybnostiach o tom, či ide  o stavbu podľa odseku 1/ je rozhodujúce stanovisko stavebného úradu.

(3)   Tabuľky súpisného čísla sú s rozmermi 25 x 20 cm, bielym podkladom, čiernou obrubou a s čiernymi arabskými číslicami vysokými 10 cm.

(4)   Stavby v intraviláne obce slúžiace na bývanie sú označené súpisnými číslami v poradí od 1 do 1999.

(5)   Iné stavby, ktoré sa nachádzajú na území intravilánu obce (prevádzkové, obchodné, kultúrne, školské, sociálne, zdravotnícke, pamiatkové, garáže, priestory vyňaté z bytového fondu so samostatným vchodom a pod. ) sú označené súpisným číslom v poradí od 2000 po 2999.

(6)   Stavby, ktoré sa nachádzajú mimo intravilánu obce (v extraviláne) sú označené súpisnými číslami v poradí od 3000 po 3999.

 

§ 2

Orientačné čísla.

 

(1)   Na orientáciu na uliciach a iných verejných priestranstvách označených názvami má každá stavba a v nej každý samostatný vchod aj orientačné číslo. Každá ulica a iné verejné priestranstvo označené názvom majú samostatný číselný rad orientačných čísiel.

(2)   Číslovanie orientačnými číslami sa na každej ulici alebo priestranstve začína    1    tak, že na ľavej strane ulice sa používajú nepárne a na pravej strane párne čísla.

Začiatok ulice sa určuje bližšou polohou k strede obce, t. j. k budove obecného úradu.

(3)   Orientačným číslom sú označené stavby len v intraviláne obce, spravidla stavby slúžiace na bývanie, prípadne iné objekty, ktoré sú prístupné verejnosti.

Ostatné objekty môžu byť označené orientačným číslom len po predchádzajúcej žiadosti vlastníka stavby.

(4)   Tabuľka orientačného čísla je rozmerov 120 mm x 150 mm. Tabuľky sú s bielym podkladom, červeným rámom a červenými číslicami o veľkosti 70 mm.

 

§ 3

Umiestnenie tabuliek súpisných a orientačných čísiel.

 

(1)   Tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami sa umiestňujú pri vchode do budovy tak, aby boli viditeľné z verejnej komunikácie.

(2)   Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby. Tabuľky s orientačným číslom obstaráva vlastník stavby na vlastné náklady, zabezpečuje aj jej pripevnenie a údržbu.

 

§ 4

Určenie súpisných a orientačných čísiel.

 

(1)   Súpisné a orientačné čísla sa určujú formou rozhodnutia obce.

(2)   Obec v zmysle územného plánu obce zabezpečuje rezervovanie súpisných a orientačných čísiel na zachovanie príslušného poradia aj na nezastavaných parcelách.

 

Časť II.

§ 5

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev.

 

(1)     Ulicou sa rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami, alebo pozemkami, je označená orientačnými tabuľami s uvedením názvu.

(2)     V obci každá ulica a verejné priestranstvo má svoj názov.

(3)     Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú podľa veci, prírodných javov, významných udalostí, po nežijúcich osobách a pod., s prihliadnutím na históriu obce a jej okolia.

(4)     Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev rozhoduje obec po prerokovaní s obyvateľmi obce, alebo jej časti a po súhlase okresného úradu tak, aby označovanie ulíc a verejných priestranstiev bolo ukončené do 31.12.1997.

(5)     Vlastníci a užívatelia nehnuteľností sú povinný dovoliť pripevnenie tabuľky s označením ulice alebo iného verejného priestranstva na budovy a iné objekty. Označenie ulíc zabezpečuje obec na vlastné náklady.

(6)     Tabuľky s názvom ulíc, alebo s názvom iného verejného priestranstva sú tvaru obdĺžnika  výšky 120 mm krát dĺžky dvoj až šesť násobku výšky (t. j. od 240 mm do 720 mm), podľa dĺžky názvu konkrétnej ulice. Tabuľky sú bielym podkladom, tmavomodrým 15 mm rámom uprostred, veľkými tlačenými písmenami názvu ulice veľkosti 70 mm. Materiál tabuliek určí obecný úrad.

(7)     Samostatná tabuľka s názvom v maďarskom jazyku sa umiestní pod tabuľkou s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva. Veľkosť tabuľky je vždy totožná s veľkosťou úradnej tabuľky s názvom konkrétnej ulice alebo verejného priestranstva, jej farebné prevedenie je negatívnym obrazom úradnej tabuľky.

 

§ 6

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

 

č. ul.                názov ulice                                       názov v maďarskom jazyku

                                                                                 podľa § 5 odst. 7

 

1.                     Pod vinohradmi                               Szöllökalja

2.                     Staničná ul.                                      Állomás utca

3. a 4.              Chotárna cesta                               Határ utca

5.                     Nová ul.                                             Új utca

6.                     Kurucká ul.                                       Kurucpart

7.                     Ul. pri rybníku                                  Halastó utca

8.                     Ul. Pod záhradami                         Kertekalja

9.                     Púpavová ul.                                    Pitypang utca

10.                   Nitrianska ul.                                   Nyitrai utca

11.                   Sek                                                    Szeg

12.                   Cetínska ul.                                     Cétényi utca

13. a 16.          Mlynský rad                                     Malomsor

14.                   Cyrilometodská ul.                         Cirilmetód utca

15.                   Ulička                                               Szoros

17.                   Lúčna cesta                                     Réti út

18.                   Mlynská zem                                    Malomföld

19.                   Krátka ul.                                          Rövid utca

20.                   Konopná ul.                                     Kenderes utca

21.                   Veľkoveská ul.                                 Nagyfalusi utca

22.                   Cintorínska ul.                                 Temetö utca

23.                   Ul. pri Hliníku                                   Agyagos utca

24.                   Kapitulská ul.                                   Káptalan utca

25.                   Riečna ul.                                         Folyó utca

26.                   Družstevná ul.                                  Szövetkezeti utca

27. a 28.          Ostrovná ul.                                     Sziget utca

29.                   Cesta pri železnici                           Vasútmente

30.                   Čerešňová cesta                             Cseresznyés út

31.                   Arkuš                                                  Árkus

 

   Iné verejné priestranstvá:

 

A                     Hlavné námestie                               Fö tér

B                    Zvoničné námestie                            Harangláb tér

 

Časť III.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

               Pri vytváraní názvov  ulíc a získania ich kvalifikovanej podoby, hlavne v záujme zapojenia širokej verejnosti, obec môže použiť formy verejnej súťaže.

 

§ 8

               Na stavby, na ktoré boli pridelené tabuľky súpisných čísiel (§ 1 ods. 3 nariadenia) a nie sú s tými označené, vlastník stavby je povinný tak urobiť na vlastné náklady najneskôr do 31.5.1997.

 

§ 9

               Porušenie všeobecne záväzného nariadenia obce sa považuje za priestupok podľa priestupkového zákona č. 372/90 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

§ 10

               Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobudlo účinnosť dňa 20. februára 1997, vykonané zmeny v § 5 odst. 6 a 7 a v § 6 nadobudli účinnosť dňa 20.6.1997. Zmena vykonaná v § 2 odst. 4 nadobudla účinnosť dňa 15.7 1997.

 

                                                                                              Starosta obce:

                                                                                               JUDr. Eduard Gulka, v.r.

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka