Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 18/96 o niektorých osobitných opatreniach uplatňovaných v priebehu konania významných podujatí na území obce Branč

Schválené: 31.5.1996

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 18/96

o niektorých osobitných opatreniach uplatňovaných v priebehu

konania významných podujatí na území obce BRANČ

zo dňa 31.5.1996

 

Článok 1

            Obecné zastupiteľstvo v Branči v zmysle § 6 a § 11 ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce o niektorých osobitných opatreniach uplatňovaných v priebehu konania významných podujatí na území obce Branč.

Článok 2

Účel nariadenia

            Obec pri vykonávaní samosprávnych funkcií a pri utváraní a chránení zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva obce upravuje osobitnými opatreniami – takými, ktoré inak nie sú zvykom nariaďovať a požadovať – konanie obyvateľov obce na zabezpečenie kultúrneho a dôstojného priebehu významných podujatí na území obce.

Článok 3

Charakteristika možných osobitných opatrení. 

            Obec pred konkrétnym svojim významným podujatím spravidla oznamuje verejnosti (obyvateľom obce) vo forme „ Verejnej vyhlášky“ aké osobitné opatrenia uplatňuje na zabezpečenie kultúrneho dôstojného priebehu plánovaného podujatia.

            Spravidla vyzýva:
a) obyvateľov obce na zabezpečenie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách obce,
b) účastníkov na zachovanie čistoty a poriadku na miestach, kde sa uskutočnia podujatia,
c) vlastníkov rodinných domov a podnikateľských subjektov na zabezpečenie estetického vonkajšieho vzhľadu ich nehnuteľností,
d) a upozorňuje verejnosť na prípadné dočasné vylúčenie dopravy a uzatvorenie miestnych komunikácií počas priebehu podujatia,
e) na odstránenie nepovolenej skládky z verejného priestranstva, v prípade ak k tomu v určenom termíne nedôjde, odstráni na náklady obyvateľa,
f) uzatvorenie určeného priestoru a vylúčenie motorových a iných vozidiel, ak k tomu v určenom termíne nedôjde, zabezpečí odťahovaciu službu na náklady občana.
 

Článok 4

Dni významných podujatí obce. 

            Počas predchádzajúceho obdobia a na základe historického vývoja v našej obci sa spravidla považujú za významné podujatia nasledovné činnosti:

 1. Opakujúce sa udalosti:


a) Sviatok Veľkej noci (piatok až pondelok)
b) Výročie dňa zmierenia (5. máj)
c) Oslavy sv. Urbana (25. máj)
d) Púť k bujdičkám (nedeľa)
e) Cyrilometodské oslavy (5. júl)
f)  Miestne hody (sobota - nedeľa)
g) Obecné oslavy 9.-11. augusta (piatok - nedeľa)
h) Sviatok všetkých svätých (1. novembra)
i)  Vianoce – Nový rok


 2.Ojedinelé udalosti, ktoré samospráva obce označí za významné.

 

Článok 5

Doba a miesto osobitných opatrení. 

 1. Osobitné opatrenia spravidla začínajú od 14.00 hod. posledného pracovného dňa pred významnou udalosťou a končia nasledujúceho pracovného dňa ráno o 8.00 hod..
 2. Spravidla sa vzťahujú na celé územie obce, prípadné obmedzenia sa vzťahujú na konkrétnu časť verejného priestranstva, alebo ulice určené Verejnou vyhláškou.

 

Článok 6

Sankcie. 

            Za nedodržanie výzvy určenej Verejnou vyhláškou alebo konkrétnej osobe, sa považuje za priestupok podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

 

Článok 7

Osobitné prechodné a záverečné ustanovenie.

 1. Osobitné opatrenia uvedené v bode a), b), c), e) článku 3 tohto nariadenia sú vo všeobecnej platnosti počas všetkých významných podujatí uvedených v čl. 4.
 2.Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia
a) zákona o verejných kultúrnych podujatiach č. 96/90 Zb. v znení neskorších predpisov,
b) zákona č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
c) Všeobecne záväzného nariadenia obce Branč č. 1/91 o miestnych poplatkoch
d) Všeobecne záväzného nariadenia obce Branč č. 2/91 o zabezpečení nočného kľudu a poriadku v obci
e) Všeobecne záväzného nariadenia obce Branč č. 15/95 o symboloch obce a ich používaní
f) Všeobecne záväzného nariadenia obce Branč č. 12/94 o vyhradených plochách na vylepovanie plagátov
 3.Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 31.5.1996 a nadobudlo účinnosť dňa 18.6.1996

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka