Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 15/95 o symboloch obce Branč a ich používaní

Schválené: 10.8.1995

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 15/95
o symboloch obce Branč a ich používaní
zo dňa 25.7.1995

Obecné zastupiteľstvo v Branči v zmysle ods. 5 § 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o symboloch obce Branč a ich používaní.

§ 1
Symboly obce Branč sú:


erb obce
vlajka obce
pečať obce

§ 2
Vyobrazenie erbu obce

(1) Erb obce Branč tvorí na zelenom štíte strieborná stojaca Panna Mária so strieborným Ježiškom vo vystretej ľavici zlatou korunou na hlave a zlatým žezlom v pravici, pred ňou kľačí strieborný anjel so zlatou ľaliou v pravici.
(2) Erb obce sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.
(3) Striebornú farbu erbu možno pri jeho vyobrazení nahradiť bielou farbou a zlatú – žltou farbou.
(4) Za erb obce sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá erbu obce.
(5) Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 3
Spôsob používania erbu obce

(1) Erb obce sa môže používať takto:
a) na všetkých verejných budovách, z vonkajšej strany pri vstupoch, ktoré sú vo vlastníctve a v správach obce
b) v obradnej sieni obce sa použije v rovnakej veľkosti a prevedení ako je štátny znak.
c) kanceláriách a v spoločenských priestoroch obce
d) na štátnych cestách pri vstupoch do obce v smere od obce Ivánka pri Nitre, Poľný Kesov a Veľký Kýr v súlade s cestným zákonom a vyhláškou Ministerstva vnútra SR
e) na železničnej stanici Branč (po predchádzajúcom súhlase so železnicami SR)
f) na vybraných úradných tlačivách obce
(2) Povoľuje sa používanie:
a) na športových úboroch TJ Branč
b) na folklórnych odevoch a pod.
Rozhodnutia o používaní erbu obce inými fyzickými, alebo právnickými osobami než sú taxatívne vymenované v predchádzajúcej časti je podmienené k procesu schválenia samosprávnemu orgánu obce za určený poplatok, ktorý nemôže byť nižší ako 1.000,- Sk.

 
§4
Vyobrazenie vlajky (zástavy) obce

(1) Vlajku obce Branč tvorí sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, zelenej, bielej, zelenej, bielej a žltej. Pruhy sú rovnakej šírky usporiadané pod sebou. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
(2) Na prednej polovici listu obecnej vlajky môže byť umiestnený erb obce.
(3) Vlajka obce sa môže používať aj vo forme zástavy obce.

§5
Spôsob používania vlajky a zástavy obce

(1) Vlajka obce sa vztyčuje na stožiar, zástava obce je pevne spojená so žrďou, alebo priečnym rahnom, umiestňuje sa v držiaku.
(2) Obec ich používa pri príležitosti štátnych sviatkov, kde sa používa aj štátna vlajka, sviatkov obce a dní významných pre štát a obec počas rokovaní obecného zastupiteľstva.
(3) Obdobným spôsobom a účelom na území obce Branč ju môžu používať aj obyvatelia obce.
(4) Výzvu na použitie vlajky vydáva:
a) Ministerstvo vnútra SR, ak ide o oficiálnu príležitosť republikového významu
b) samosprávny orgán obce, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho významu.
(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka i vlajka obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
(6) Vlajka obce sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená, a nesmie sa zväzovať do ružice.
(7) Vlajka obce sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
(8) Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti, v prípade rokovania obecného zastupiteľstva najmenej dve hodiny pred začatím rokovania obecného zastupiteľstva a skončí sa najskôr o 8.00 hod. nasledujúceho dňa.
Samosprávny orgán obce môže upraviť trvanie vlajkovej výzdoby primerane podľa svojich potrieb.

§6
Pečať obce

(1) Pečať obce je okrúhla. V strede je vyobrazený erb obce, okolo ktorého je kruh do umiestnený nápis (kruhopis) „Obec Branč“
(2) Pečať obce sa používa na významné listiny obce, pozývacie listiny delegácií a hostí a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.

§7
Trikolóra obce

Trikolóru obce tvorí trojfarebná stužka žlto-bielo-zelenými pruhmi.
Používajú ju spravidla účastníci slávnostných podujatí obce na zdobenie spoločenských, športových a folklórnych odevov.
Záverečné ustanovenie


§8
Zodpovednosť

(1) Za zaobchádzanie s obecnými symbolmi a za ich ochranu zodpovedajú pracovníci obce Branč a ten, kto ich použil.
(2) Porušenie povinností ustanovených týmto Všeobecne záväzným nariadením a neoprávnené používanie symbolov obce sa považuje za priestupok v znení a trestá sa podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Branč bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Branči a nadobúda účinnosť dňa 10. augusta 1995.

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka