Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/91 obce Branč o zabezpečení nočného kľudu a poriadku v obci

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/91 obce Branč
o zabezpečení nočného kľudu a poriadku v obci
zo dňa 31.7.1991
zmenené, doplnené a schválené Obecným zastupiteľstvom v Branči
dňa 31.mája 1996 a 12. decembra 1997

Obecné zastupiteľstvo v Branči

u s t a n o v u j e

v záujme zabezpečenia nočného kľudu a poriadku v obci, hlavne pri usporiadaní verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach č. 96/91 Zb.
v š e o b e c n e z á v ä z n ý m n a r i a d e n í m
podľa § 6 zákona o obecnom zraidení č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov podmienky na zabezpečenie nočného kľudu a poriadku v obci.

N O Č N Ý K Ľ U D

§ 1

a/ na území obce Branč časť dňa od 22,00 hod. do 6,00 hod. je dobou nočného kľudu.
b/ za rušenie nočné kľudu sa považuje:
- vydávanie takých zvukových, svetelných a iných efektov – keď aj z nedbanlivosti - , ktoré rušia kľud a vzbudia verejné pohoršenie občanov.
- vodenie psa v čase nočného kľudu uvedenom v odst. a/

§ 2

Režim nočného kľudu na území obce je povinná dodržať každá právnická a fyzická osoba.
§ 3

a/ verejné kultúrne podujatia, ktorých priebeh prechádza do režimu nočného kľudu, usporiadateľ je povinný vykonať opatrenia na dostatočné zníženie rušivých efektov tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a vzbudeniu verejného pohoršenia obyvateľov obce.
b/ túto povinnosť usporiadateľ nemá v dňoch piatok a sobotu do 24,00 hod.
c/ doba trvania verejných kultúrnych podujatí nesmie presiahnuť 04,00 hod. nasledujúceho dňa.
d/ na základe žiadosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia, Obecný úrad môže za poplatok udeliť výnimky z tohto nariadenia.

§ 4
P O R I A D O K  V  O B C I


1/ Zábavnú pyrotechniku, obdobné zvukové a svetelné efekty možno používať na území obce za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení určených výrobcom, len počas významných podujatí určených Všeobecne záväzným nariadením obce Branč . 18/96 o niektorých osobitných opatreniach uplatňovaných v priebehu konania významných podujatí na území obce Branč, pokiaľ takéto efekty nie sú v rozpore s poslaním významného podujatia.
2/ Používanie zábavnej pyrotechniky v iných prípadoch môže povoliť obecný úrad v zmysle bodu d/ § 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách je zakázané:

a/ umývanie a čistenie motorových vozidiel, pracovných strojov a ich príslušenstiev
b/ vchádzať znečistenými dopravnými prostriedkami
c/ v čase výkonu zimnej údržby (odhŕňania snehu) parkovať dopravnými prostriedkami
d/ odstavovať dopravné prostriedky slúžiace na podnikanie
e/ vykonávať podnikateľskú činnosť bez povolenia obce
f/ vykonávať výkopové práce, terénne úpravy a odstraňovať verejnú zeleň bez povolenia obce
g/ uskladňovať stavebný a iný materiál dlhšie ako 24 hodín bez povolenia obce
h/ nechávať bez dozoru psov ako aj iné zvieratá, nechávať ich voľne pobehovať, alebo znečisťovať okolie
ch/ konzumovať alkoholické nápoje pred reštauračnými a obchodnými zariadeniami, ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky
i/ budiť verejné pohoršenie hlasitým nadávaním, zámerným pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby vo verejných priestoroch a v priestoroch verejnej dopravy.

§ 6

Č I S T E N I E C H O D N Í K O V

1/ Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie a splachovanie chodníkov a verejných schodíšť, odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt, snehu a poľadovice. Kropiť je zakázané pri nízkych teplotách, keď hrozí nebezpečenstvo námrazy. Čistenie sa musí vykonať po celej šírke a dĺžke chodníka.
2/ Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve alebo v správe bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok ako aj majetok rodinných domov, priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou (pozemkom), tiež schody, kde nie je chodník, tak pás zeme široký 1,5 m potrebný ku chôdzi, boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu vyčistené, v zime bol z nich odstránený sneh a pri poľadovici boli posypané hmotami, ktoré zdrsnejú námrazu, t.j. inertnými materiálmi – pieskom a podobne a to po celej šírke.
Ak sú pri chodníku majiteľmi (správcami) nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy udržiavať a čistiť.
3/ V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov najneskôr do 8,00 hodiny, ak obec neurčí inak. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení. Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať viackrát.
4/ Zabezpečenie čistenia chodníkov pred obchodmi alebo inými prevádzkami je povinnosťou vlastníkov, správcov, užívateľov týchto jednotiek aj v čase keď nie sú v prevádzke.
5/ Čistenie chodníkov môže vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti zveriť aj inej fyzickej alebo právnickej osobe k tomu spôsobilej.

§ 7

Nedodržanie podmienok uvedeného nariadenia sa považuje za porušenie §§ 47 a 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 8
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 15.augusta 1991.

Doplnené časti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce nadobudli účinnosť :

- § 4 dňa 18 júna 1996
- §§ 5 a 6 dňa 31.decembra 1997


Starosta obce:
JUDr. Eduard Gulka

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka