Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačný poriadok

Obecné zastupiteľstvo v BRANČI

Organizačný poriadok Obecného zastupiteľstva v Branči

I.
Úvodné ustanovenie.


1. Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva upravuje postavenie a pôsobnosť obce, obecného zastupiteľstva a starostu a ďalších orgánov obecného zastupiteľstva, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi orgánmi samosprávy obce, zásady organizácie, metódy a formy práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce Branč.

 

II.
Postavenie obce a jej obyvateľov.


1. Obec je samostatný územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov majúcich na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok ustanovených zákonom. Obec spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci a so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Pri plnení úloh samosprávy obec spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na jej územnom obvode.
2. Postavenie obce a pôsobnosť jej orgánov upravuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len zákon) v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o majetok obce, jej príjmy a pod. - aj ďalšie osobitné zákony.
3. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na samospráve v rámci svojich práv a povinností. Obec má voči občanovi povinnosť stanovenú zákonom, resp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Obyvatelia obce vykonávajú za podmienok určených v § 3 ods. 2/, 3/ a v § 4 ods. 2/ zákona samosprávu obce.
5. Na samospráve obce sa má právo podieľať (okrem práv uvedených v § 3 ods. 2/, písm. a) a b) zákona) aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci združuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

 

III.
Orgány obce
.


1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2. Orgány obecného zastupiteľstva sú:
a) obecná rada
b) komisie
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.

 

IV.
Obecné zastupiteľstvo.


1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce.
2. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov obecného zastupiteľstva je 9.

 
V.
Základné úlohy obecného zastupiteľstva.


1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3/ zákona o obecnom zriadení.
2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
c) schvaľovať územný plán obce, alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) určovať náležitosti dane, alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru, alebo pôžičky,
e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
f) uznášať sa na nariadeniach obce, schvaľovať štatút obce,
g/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona 1 ) určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
h/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
ch) zakladať, zriaďovať a kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
i) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
j) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
k) zriaďovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
l/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi.
3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce ak ide o návrhy:
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh o zavedenie a zrušenie miestnej dane, alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených voličov, ak ide o petíciu týkajúcu sa rozdelenia obce, stačí jej predloženie 20 % oprávnených voličov časti obce, o odčlenenie ktorej pri rozdelení obce ide,
4/ Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle § 11 ods.6 zákona o 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach.
5 Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.


VI.
Postavenie starostu obce.


1. Starosta obce je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2. Starosta je štatutárny orgán obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3. Starosta obce riadi prácu obecného úradu
4. S t a r o s t a
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce 2), informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačných poriadku obecného úradu.
e) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
VII.
Zastupovanie starostu obce.
1/ Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu: ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čaj jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady.
3/ Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§13a, ods.1, písm.c) až i) zákona 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
5. Zastupovanie starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odst.5, patrí plat podľa osobitného zákona.


VIII.
Obecná rada.


1. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Obecnú radu tvoria 3 poslanci zvolený v priamych voľbách.
3 V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.
4. Rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
O b e c n á   r a d a najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, jej fondov a rozpočtu, daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu, alebo starostovi,
c) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva predkladá mu vlastné návrhy,
d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva a to aj na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
g) vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu nariadenia obce o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo
 


Komisie.


1. Komisie sú zriadené ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa podmienok a potrieb obce.
4. Komisie najmä:
a) v rámci poradnej funkcie na úseku, pre ktoré boli zriadené vypracúvajú:
- stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie
obecného zastupiteľstva,
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce,
b) v rámci iniciatívnej funkcie na úseku, pre ktoré boli zriadené:
- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety obecnej rade, obecná rada je povinná sa nimi zaoberať,
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa
nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
- kontrolujú ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným
obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného
prostredia obce a vo vlastnej kompetencii v zmysle zákonov a nariadení
prejednávajú žiadosti a vzniklé spory občanov obce.
5. Obecné zastupiteľstvo v Branči zriadilo komisie:
- komisia finančná a správy majetku obce
- komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
- podkomisia: cintorínska rada
- komisia územné usporiadania, stavebného a ochrany verejného poriadku
- komisia kultúry, školstva, športu a voľného času
- podkomisia: komisia obecného hasičského zboru
- komisia sociálna a posudková
- komisia informačno-komunikačnej techniky
- komisia na preberanie oznámení verejných funkcionárov v zmysle zákona 357/2004 Z.z. a komisia na vyhodnotenie pripomienok k zverejneným nariadeniam v zmysle §6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. rušiť.
7. Organizačná štruktúra komisií:
a) Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdzu a vedie ju, spoločne s podpredsedom – zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze komisie,
- zostavuje spolu so sekretárom komisie plán činnosti na určité časové obdobie a
po posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie obecnej rady,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,
- podpisuje spolu s podpredsedom - zapisovateľom stanovisko komisie,
b) Podpredseda - zapisovateľ komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a
zabezpečuje prípravu programu schôdze,
c) Ostatní členovia komisie:
- komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej činnosti.

 

IX. a
Poslanci obecného zastupiteľstva
.


1. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce aj obyvateľov.
2. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní sa trikrát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené písomne a doručené obecnému zastupiteľstvu, alebo bolo urobené na rokovaní obecného zastupiteľstva ústne do zápisnice.
3. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov obecných podnikov a vedúcich ostatných právnických osôb vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažnosti a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

4. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľovi na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom, alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
6. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
7. Poslancovi a starostovi, ktorí je dlhodobo plne uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraná odmena od obce. Ich pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných prepisov. IX. b
Odmeňovanie poslancov.
Článok IX.b vypustený nakoľko zákonom č.102/2010 Z.z., účinným od 1.apríla 2010 došlo k zmene zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle §25 ods.9 „ Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov“.


X.
Obecný úrad.


1. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
2. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje organizačný poriadok obecného úradu obecné zastupiteľstvo.
3. Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce.
d) pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
4. Organizácia obecného úradu:
a) Úsek všeobecnej správy obce:
- evidencia obyvateľstva
- správa daní a poplatkov
- pokladňa
- miestny rozhlas
- zbor pre občianske záležitosti
- úsek matričnej činnosti – včítane osvedčovania podpisov, odpisov a fotokópií
- písomná agenda všetkých orgánov obce,
- správne konanie na úseku všeobecnej správy,
- úsek školstva a predškolského zariadenia
- úsek stavebnej činnosti
- úsek životného prostredia – výrub stromov
- priestupková agenda
- investičná a neinvestičná činnosť a projekty európskych fondov
zabezpečia: dvaja samostatne odborní referenti

b) Úsek správy majetku obce a sociálnej starostlivosti:
- správa hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
- sociálna starostlivosť
- sociálne služby – úsek opatrovateľskej služby
- civilná ochrana
- vzťah s vojenskou správou
- personálna agenda pracovníkov obecného úradu a pracovníkov materskej školy a zariadenia školského stravovania
- fakturácie a styk s bankou
- účtovníctvo obce a predškolského zariadenia
- účtovníctvo živnostenskej činnosti obce - ČOV
- mzdová agenda pracovníkov obecného úradu a pracovníkov materskej školy a zariadenia školského stravovania
zabezpečia: dvaja samostatne odborní referenti z toho je jeden
technicko-hospodársky pracovník – správca majetku obce

c) Úsek informačno-komunikačných technológií:
- tvorba programu a obsluhovanie Infokanálu káblovej televízie
- tvorba webovej stránky obce
- knižnica
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí obce
zabezpečí: odborný referent

d) Manuálni pracovníci:
1 koordinátor manuálnych pracovníkov
1 upratovačka na 0,5 úväzok (obecný úrad a zdravotné stredisko)
2 odborní robotníci - dvojsmenná pracovná činnosť v objekte čističky odpadových vôd
1 správca športového areálu
1 upratovačka obecných objektov (ostatných obecných objektov – domy smútku, kultúrny dom, klub dôchodcov a verejného priestranstva), pranie a žehlenie.


XI.
Hlavný kontrolór.


1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
2. „a/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.“
b/ Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
c/ Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie upravuje §18a, zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. a/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom podaným.
b/ Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitného predpisu, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
c/ Kontrolnej činnosti podlieha:
- obecný úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
d/ kontrolná činnosť podľa písmena b/ sa nevzťahuje na konanie v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a/ poslanca obecného zastupiteľstva
b/ starostu
c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
d/ iného zamestnanca obce
5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:
a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
6. Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie:
a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
b) ak vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra podľa odseku 4,
c) ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie (§ 18, ods. 1).
7/ Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov


XII.
Organizácia, formy a metódy práce samosprávy obce.


1. V činnosti orgánov samosprávy obce sa ako hlavné princípy uplatňujú:
a) suverenita občana obce
b) suverenita a samostatnosť obce
c) obec si volí svoje orgány a zriaďuje úrady
d) konať v mene obce môžu len orgány zvolené obyvateľmi obce

 

XIII.
Záverečné ustanovenie.


1. Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva, prípadne jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh poslancov, starostu a rady.
2. Organizačný poriadok bol schválený dňa 12.septembra 1994 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Ďalej bol doplnený a schválený:
- 11.11.1994 a nadobúda účinnosť dňom schválenia, výnimku tvorí hlava IX.b,
ktorá nadobúda účinnosť 1.12.1994
- 27.1.1995 - časť X. ods.4, písm. a),b),d) - nadobúda účinnosť dňom schválenia
- 6.11.1998 - nadobúda účinnosť od 1.12.1998
- 6.1.1999 - nadobúda účinnosť dňom schválenia
- 18.6.1999 - časť X. ods.4, písm. c) - nadobúda účinnosť dňom schválenia
- 31.10.2002 – uznesením č.292 boli zmenené nasledovné časti:
- VII. ods. 3, VIII. ods. 4, IX. odst.5, IX.b
- 17.12.2003 – uznesením č. 85 bola doplnená časť X. ods. a) a b)
- 6.8.2004 – uznesením č. 124/2004, zmeny v časti V. odst. 2/, dopl. písm. l/, v časti VIII. odst. 4./ dopl. prísm. g/, v časti XI., zmenený odst. 2, odst. 3, odst. 4- zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom schválenia
-16.12.2010 – zmeny v VIII. Komisie, ods.5, IX b/, X/ ods.4

V Branči dňa 16.12.2010
Starosta obce: JUDr.Eduard Gulka, v.r.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka