Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie OZ, Pozvánka, Uznesenia


Zasadanie zo dňa 23.9.2011

uznesenie zo dňa 23.9.2011

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Branči konaného dňa 23.9.2011

Uznesenie č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
odpredaj pozemku Obce Branč, IČO 00307 777,
- par.č. 166/8, kat.územie Branč, pozemok nachádzajúci sa v zastavanom území obce Branč
druh pozemku: ostatná plocha,
výmera pozemku: 236 m2,
vlastnícky podiel: 1/1
Spotrebnému družstvu COOP JEDNOTA NITRA, Štefánikova tr. 54, 949 01 Nitra
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
žiadateľ COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo, Štefánikova tr. 54, Nitra svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je vlastníkom stavby vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom par.č. 166/8, kat. územie Branč (odpredaj sa uskutoční za účelom rozšírenia exitujúcej predajne)

Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Bc.Radoslav Morvay,
Proti: PhDr. Beáta Áčová, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz,
Zdržal sa hlasovania: Ing. Baltazár Morvay,

b/ schvaľuje
kúpnopredajnú cenu pre žiadateľa COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo Štefánikova 54, Nitra, vo výške 50,- €/m2 za pozemok par.č. 166/8, kat.územie Branč vo výmere 236 m2 , spolu 11 800,- €.

Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Bc.Radoslav Morvay,
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: PhDr. Beáta Áčová, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Ing. Baltazár Morvay,
Uznesenie č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo
podmieňuje
vydanie záväzného stanoviska k výstavbe bioplynovej stanici s výkonom 1MWh, investorovi Bioplyn PD Ivanka pri Nitre s.r.o. Novozámocká ul. 183/408, Ivanka pri Nitre, až po predložení dokumentácie o posúdeniu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Výstavba je navrhovaná v kat. území Branč, par.č. 259/2, 259/3, stredisko „Stará Taňa“ s predpokladanou zastavanou plochou 1,3 ha.

Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo
a/ súhlasí
s prenájmom pozemku obce Branč, par.č. 1935/175, kat. územie Branč v rozlohe 160 m2, pre p. Róberta Rybára, Branč Okružná ul.826/43
b/ určuje
výšku nájomnej sumy 0,10 €/m2 za rok
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vytvorenie pracovného miest pedagogického pracovníka v Materskej škole Branč na školský rok 2011/2012.

Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámenu pôvodného lesného pozemku parcela 165, k.ú. Branč (pod cintorínom) za parcelu č.482, kat. územie Veľká Ves (pri štrkoviskách), ktorá bude využitá na funkciu lesa s tým, že naďalej zostane vo vlastníctve obce.

Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o ukončení projektu „Revitalizácia Hlavného námestia“
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru na dobu 90 kalendárnych dní vo výške 48 341,31 € na refundáciu finančných prostriedkov obce - 5% z oprávnených nákladov za stavbu „Revitalizácia Hlavného námestia obce Branč“ (schválené oprávnené náklady na projekt 966 826,16, poskytnutá dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 918 484,85 €) poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodzova 11, Žilina.
Finančné prostriedky zo záverečnej platby, ktorá sa bude realizovať refundáciou a na ktoré sa využije preklenovací úver obci budú preplatené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po uskutočnení finančnej kontroly.
0,00 EUR

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.

Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
informáciu o schválení finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostredia SR na výstavbu časti kanalizačnej siete obce Branč v roku 2011 vo výške 183 041,00 € (95% z oprávnených výdavkov stavby).
b/ schvaľuje
dofinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov na projekt t.j. 9 152,05 € z rozpočtu obce Branč
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o stave projektu a o zahájení prác na projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Branč“, na ktorý obec získala dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Bajkalská 27 Bratislava vo výške 237 483,09 €, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít.

Uznesenie č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o potvrdení zaradenia Obce Branč do druhého realizačného projektu „Program revitalizácie krajiny pre rok 2011 – protipovodňové opatrenia“ a o zahájení prác v mesiaci október 2011 z finančných prostriedkov Úrad vlády Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o hospodárení s komunálnym odpadom za obdobie január – august 2011 a informáciu o stave dotácií obce za tekutý odpad

Uznesenie č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o finančnom vyúčtovaní osláv „740.výročie prvej písomnej zmienky časti obce Veľká Ves – Kultúrne dedičstvo našich predkov“ na ktoré obec získala finančné dotácie vo výške:
- Úrad vlády SR vo výške 3 000,- €
- Nitriansky samosprávy kraj vo výške 250,- €
- Regionálne združenie podzoborských obcí vo výške 170,- €
Spolu 3 420,- €
Spoluúčať obce: vo výške 265,63 €

Celkové náklady vynaložené na uskutočnené oslavy boli vo výške 3 685,63 €.

Uznesenie č. 62/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu Hlavnej kontrolórky obce Branč o vykonaných kontrolách za I. polrok 2011 a o kontrole prijatých uznesení za I. polrok 2011
Uznesenie č. 63/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vytvorenie jednorázovej komisie na kontrolu hospodárenia a prenájmu viacúčelového ihriska v areály Základnej školy Branč.
Zloženie komisie: PhDr. Beáta Áčová – poslankyňa obecného zastupiteľstva,
Peter Holan – zástupca starostu obce
Bc.Radoslav Morvay - poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Marta Kónyová – hlavná kontrolórka obce
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beáta Áčová, Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Ing.Alexander Lőrincz, Andrej Lőrincz, Ing. Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay, Bc. Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
podanú žiadosť Základnej školy Branč o finančnú dotáciu vo výške 500,-€ k zabezpečeniu osláv 80.výročia otvorenia Základnej školy v časti obce Veľká Ves ( v roku 1931).

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Branči Starosta obce:
konaného dňa 23.9.2011 JUDr. Eduard Gulka
boli Starostom obce podpísané dňa 27.09..2011
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka